Rechtsbijstand

Sinds maart 2015 vereist de wet de minnelijke oplossing

Het decreet is erop gericht om het terug grijpen naar de alternatieve wijze van oplossing te bevorderen. Meer in het bijzonder door de partijen te verplichten om de voorzien ondernomen stappen met het oog op een minnelijke oplossing in de gedinginleidende akte aan te duiden.

 • Doelstellingen: Het decreet voorziet aldus dat de dagvaarding, het verzoekschrift of de aangifte die de rechtsmacht in eerst aanleg vat, aanduid welke stappen werden ondernomen met het oog op het bekomen van een minnelijke regeling van het geschil. Dit geld tenzij er een legitieme reden bestaat in verband met de hoogdringendheid of het voorwerp van de zaak in kwestie, meer bepaald wanneer ze de openbare orde aanbelangt.
 • Sancties: Als er afwezigheid van een rechtvaardigingsgrond en er geen aanduiding is van de stappen ondernomen met het oog op het bekomen van een minnelijk regeling van het geschil kan de rechter, bij de inleiding van de procedure, de partijen een bemiddeling- of verzoeningsmaatregel opleggen.
 • De gevolgen: In geval van de afwezigheid van voorafgaande poging tot minnelijke schikking, zal dit ten gevolge hebben:
  • Een aanzienlijke vertraging van de procedure
  • Een meerkost van de procedure met de ten laste name, boven de klassieke procedure, van de kosten van de bemiddeling of de verzoening

Waarborgen:

2 vergoedingsplafonds mogelijk

Vergoedingsplafond : 17.648 € Excl. BTW

 • Verbruik, auto-moto, vrijetijdsbesteding, internet
 • Individuele arbeidsconflicten
 • Wijkconflict
 • Onroerend patrimonium (huisvesting, kleine werkzaamheden) => Wanneer de schade minder dan 2.000€ incl. BTW bedraagt of 3.700€ incl. BTW naargelang de aard van het geschil
 • Vooruitziendheid, gezondheid, pensioen, sociaal
 • Agressie, ongeval, familie banen, verdediging in strafzaken
 • Erfopvolging
 • Fiscaliteit
 • Rechtsgeldigheid van overeenkomsten

Vergoedingsplafond: 30.589 € Excl. BTW

Naast bovenstaande waarborgen:

 • Maatschappelijke aandelen en vastgoedwaarden
 • Persoonsrecht (echtscheiding, onderhoudsgeld, kinderopvang,…)
 • Onroerend patrimonium (huisvesting, kleine werkzaamheden) => Wanneer de schade minder dan 2.500€ incl. BTW bedraagt of 4.700€ incl. BTW naargelang de aard van het geschil
 • Indentiteitsdiefstal
 • Terbeschikkingstelling van standaardformulieren/brieven

Praktische modaliteiten

 • De klant uitnodigen een concrete vorm aan zijn geschil te geven voor elke schade aangifte

Bijvoorbeeld:

 • Wat het beheer van de minnelijke schikking betreft: Een concrete vorm aan de uitgevoerde stappen geven:
  • Een schrijven richten aan de derde indien het telefonisch contact niet tot een goed einde gebracht werd
  • Het belang van buitengerechtelijke geschillenbeslechting aan de cliënt herinneren
 • Wat het beheer van de gerechtelijke fase betreft: Nagaan of een minnelijke stap degelijk bestaat en of deze werd gemeld in de gedinginleidende akte. Verder de cliënt zijn aandacht vestigen op het belang van de naleving van deze laatste verplichting.

Een rechtsbijstand contract heeft als voordeel voor uw klant :

 • Een snelle interventie in geval van geschil
 • Vergezeld te worden in hun handelingen overeenstemmend met deze nieuwe wet,
 • Gespecialiseerde informatie dankzij onze 160 juristen
 • Samenstelling van een degelijk dossier om zijn rechten te behartigen

=> In 70% van de gevallen laat de enkele tussenkomst van de juristen toe een geschil op te lossen.

Opties

 • Verdubbeling van de financiële tenlastelegging
 • Bouwwerken

Huurwoningen